Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a klimadr.com honlap működésének biztosítása érdekében cookie-kat alkalmazunk.
Részletek
Bezárás
Minek venne ki szabadnapot, ha hétvégén is ráérünk!

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELEM

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található információkat a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön a klimadr.com weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait – a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-on belül kezeljük.

 

Általános tudnivalók

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.
A Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. A Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

- Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság komolyan veszi személyes adatainak védelmét.

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, ill. telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen adatvédelmi elvek módosítását. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át adatvédelmi tájékoztatónkat.



1. Kiadó

A klimadr.com honlap kiadója a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.



2. Adatkezelési alapelvek a klimadr.com honlap adatkezelése során

Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során szükségesek. Az adatokat a szolgáltatás során a kapcsolattartásra és a megfelelő információs anyagok, hírlevelek testreszabásához használjuk fel. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk.

A klimadr.com honlap megtekintése során egy protokollfájlban adatok kerülnek rögzítésre. Ebben a fájlban a következő adatokat tároljuk maximum 3 hónapig: IP cím, a letöltött adat neve, a letöltés dátuma és ideje, az adatforgalom mérete, értesítés, hogy a letöltés sikeres volt-e.

A tárolt adatokat csak és kizárólag honlapunk fejlesztése céljából értékeljük ki. Ha Ön információs anyagokat vagy hírlevelet rendel, nevének és más személyes adatainak megadására kérhetjük. Az Ön személyes döntésén múlik, hogy ezeket az adatokat megadja-e. Adatait kiemelt biztonságú szervereken tároljuk. Az ezekhez való hozzáférés csak külön engedéllyel rendelkező személyek számára biztosított, akik a szerverrel kapcsolatos jogi, gazdasági vagy szerkesztési ügyeket intézik.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.



3. Személyes adatok továbbadása harmadik fél részére

A klimadr.com honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírói végzés arra kötelezi az Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-ot, ill. ha egy a klimadr.com internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges.

Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak az Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-no belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett belelegyezése nélkül.

 

4. Cookie kezelés

A klimadr.com oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

 

5. A klimadr.com oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

- Az adatkezelő megnevezése: Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Az adatok forrása: Hírlevélre, információs anyagokra történő feliratkozás, szolgáltatások igénybevétele
- Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, információs anyagok, hírlevelek küldése
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (a 2011. évi CXII. törvény alapján)

- Az adatkezelés időtartama: 10 év
- A tényleges adatkezelés helye: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132
- Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
- Az adatok törlési határideje: Az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy az érintett önkéntes törlési kérelme (melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet) utáni 3. nap.
- Az érintettek köre: Hírlevélre, információs anyagokra feliratkozottak, szolgáltatás igénybe vevők
- Kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, cégnév/intézmény neve és címe


6. Az adatkezelő adatai

Név: Magyar Hosting Kft.
Cím: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132


7. Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

 

8. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdései, észrevételei vannak, örömmel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségen:

Név: Szolnoki László
E-mail: 



9. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

 

10. Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő a klimadr.com oldalon teszi közzé.

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak, vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. A Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Klímadoktor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.